Föreningen Munkedalsslöjds stadgar

§ 1 Föreningens namn är »Föreningen Munkedalsslöjd«.
§ 2 Föreningen är av ideell natur, och dess mål är att främja hemslöjden samt att bevara och sprida kunskaper om gamla hemslöjdstraditioner.
§ 3 Föreningen är öppen för alla.
§ 4 Medlem äger rätt att med egna alster deltaga i föreningens utställningar. Medlemmen ansvarar själv för sina alster, avseende material, kvalitet och utseende.
§ 5 Medlemsavgift bestäms av årsmötet.
§ 6 Verksamheten sammanfaller med kalenderår.
§ 7 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör en ledamot och tre suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år: två ledamöter och en suppleant väljs växelvis med två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
§ 8 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Ordförande har utslagsröst utom vid personval, då lotten skiljer. Föreningen tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
§ 9 Styrelsens förvaltning granskas av vid årsmötet valda revisorer. Föreningens räkenskaper skall avslutas för kalenderår och vara överlämnade för revision före februari månads utgång. Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet avge revisionsberättelse till styrelsen. Revisionsberättelsen skall minst åtta dagar för årsmötet var tillgänglig för medlemmarna.
§ 10 Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen väljes av årsmötet för en tid av ett år.
§ 11 Ordinarie årsmöte skall avhållas före utgången av mars månad. På detta möte skall bl.a. dessa ärenden behandlas:
 
 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om huruvida årsmötet är behörigen utlyst.
 5. V erksamhetsberättelse och kassaberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande.
 9. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
 10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
 11. Val av valberedning. Tre personer varav en sammankallande.
 12. Motioner.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Övriga frågor.
§ 12 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen och utgå minst 2 veckor före årsmötet. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske skriftligen och utgå minst en vecka före mötet.
§ 13 Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar, eller när minst 25 % av medlemmarna kräver det.
§ 14 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.
§ 15 Stadgeändring kan ske vid årsmöte eller vid extra föreningsmöte. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna.
§ 16 Rösträtt vid årsmöte och annat föreningsmöte har den som enligt fastställd årsavgift. Varje medlem äger vardera en röst.
§ 17 Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.
§ 18 Om särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas. Fråga om uteslutning framlägges av styrelsen och beslutas av årsmötet.
§ 19 Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast vid ordinarie årsmöte. Förslaget skall bifogas kallelsen.
§ 20 Om föreningen upplöses äger årsmötet rätt att bestämma hur tillgångarna skall förfaras.

Till början av sidan